لیست محصولات این تولید کننده  Bioderma (بایودرما)

اولین لابراتوارمستقل

لابراتوار درماتولوژی بایودرما مستقر درلیون فرانسه با همکاری نزدیک متخصصان پوست و مراکز 

تحقیقات معروف  (CNRS, INSERM, CHU, Universities) توسعه یافته و ارائه دهنده محصولات

 آرایشی پوستی برای تامین نسخه های پزشکی و مشاوره دارویی است.

لابراتوار درماتولوژی بایودرما مستقر درلیون فرانسه با همکاری نزدیک متخصصان پوست و مراکز 


تحقیقات معروف  (CNRS, INSERM, CHU, Universities) توسعه یافته و ارائه دهنده محصولات


 آرایشی پوستی برای تامین نسخه های پزشکی و مشاوره دارویی است.بایودرما جزء لابراتوارهای منتخب متخصصان پوست فرانسه است دارد وبه اولین لابراتوار مستقل بازار


 فرانسه تبديل شده است.


بایودرما با حضوردربیش از 70 کشوردنیا در سطح بین المللی رشد سریعی کرده و طی 5 سال گذشته


 میانگین رشد سالیانه بیش از 32% داشته است.


اززمان تشکیل لابراتواربایودرما ، 8 آرمان زيرازارزش های اساسی تیم بایودرما بوده است.


تعهد 


تخصص


نوآوری


آموزش


درستی


واقعیت


ایمنی


لذت بخشیدن

بیشتر